NIEUWE INFORMATIEBULLETIN

Zie het IB blaadje van de gemeenschap met actualiteiten: Informatiebulletin april 2023

OP WEG NAAR PASEN.

Bij het ter perse gaan van deze editie zitten we al bijna in de GROTE EN HEILIGE WEEK. In de vastentijd hebben we op ons ons leven kunnen bezinnen. Wat hebben we ervan gemaakt tot nu toe? Hebben wij het kruis willen opnemen dat Hij op onze schouders legt? Willen wij leven volgens de zaligsprekingen die wij terug kunnen vinden in Matteüs (5,3-7), Arm van geest, zachtmoedig en barmhartig? Juist in de Vastentijd vrijwillig de inspanning te leveren de nederigheid en deemoed terug te vinden om ons eerlijk tegenover God te kunnen plaatsen in innig gebed kunnen zijn wanneer wij zijn kostbaar Lichaam en Bloed mogen ontvangen, en één worden met Hem.

Dit brengt ons tot PALMZONDAG waarin de Heer groots wordt ingehaald, in de stad Jeruzalem, er worden takken van de bomen en struiken gerukt en men legt mantels op de grond waarover de Heer mag gaan. Je zou verwachten dat het wel goed zit met de Heer, dat Hij een groot aanzien heeft verworven. Ja, voor veel mensen daar wel.

De GROTE EN HEILIGE WEEK, waarin van alles gebeurt en de boel op z’n kop wordt gezet. in onze geloofsovertuiging. DE GROTE EN HEILIGE DONDERDAG ook wel Witte Donderdag genoemd, gaat de Heer samen met leerlingen het Paschafeest vieren in een bovenzaal van een huis. Maar eerst laat Hij als een slaaf dienstbaarheid laat zien aan zijn leerlingen door hun de voeten te wassen. Een reinigingsritueel, met veel symboliek. Dan gaat Hij met hen aan tafel en stelt daar zichzelf present in brood en wijn, en zegt: Doe dit tot mijn gedachtenis. Heel bijzonder toch? Vandaag de dag stellen wij de Heer nog altijd present in onze vieringen met brood en wijn.

Maar deze gedachtenis gaat veel verder. Op DE GROTE EN HEILIGE VRIJDAG is Hij zelf dat Brood en de Wijn in zijn Lijden en Sterven. Op deze vrijdag gedenken wij zijn Lijden en sterven aan het kruis om 15.00 uur in onze kapel met een Vespers en Begrafenisliturgie.

We zijn bedroefd door de kruisdood van de Heer. Het klinkt misschien gek maar eigenlijk mogen wij vol vreugde zijn. Door Uw kostbaar Bloed hebt Gij ons onttrokken aan de vloek van de Wet: aan het kruis geslagen en met een lans doorstoken, hebt Gij onsterfelijkheid doen opbloeien voor de mens, Onze verlosser Jezus Christus heeft onze zonden op zich genomen en het kruis willen bestijgen, om hen die die Gij geschapen hebt te bevrijden. Daarom roepen wij dankbaar U toe: Verlosser, Gij hebt het heelal met vreugde vervuld door de wereld te komen redden. Met Pasen vieren wij het Feest der Feesten. Een vreugde die ons ten deel is gevallen.

Het brood en de wijn die ons in de Goddelijke Liturgie worden gegeven is de belichaming van Hemzelf, Jezus Christus, tot vergeving van zonden. Immers de priester zegt bij het aanreiken ervan: De dienaar of dienares, …… neemt deelt aan het kostbaar en heilig Lichaam en Bloed van onze Heer en God en Verlosser, Jezus Christus, tot vergeving van zonden en het eeuwig leven.

Christus is verrezen,
Hij is waarlijk verrezen.

ZALIG PASEN
En een genadevol jaar wensen wij u allen toe!

Jo Gerrits, diaken