Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt. De Johannes van Damascusgemeenschap levert met enkele verzen een bijdrage aan de Openingsdienst in de Grote Kerk. De teksten daarvan vindt u onderaan dit artikel.

De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.

In verbondenheid met miljoenen

De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s- Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.

Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die als sinds 1989 op 1 september een Dag van gebed voor de bescherming van de schepping houdt die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.

Gebed en inzet gaan hand in hand

“De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat de het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.”

Programma vrijdag 1 september 2017

Vanaf 13.15 uur: ontvangst in de Grote Kerk, Kerkstraat 20, Den Bosch.
13.30 uur: openingsviering in de Grote Kerk.
14.15 uur: ‘Processie’ vanuit de Grote Kerk, langs: de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum (Verwersstraat), de Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen.
17.00 uur: afsluitende gebedsviering in de Sint-Janskathedraal. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte.
Rond 17.30 uur: einde

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van het programma.

Bron: persbericht Laudato Si


Troparion – in Toon 2

Maker van heel de schepping
Gij die de heerschappij voert over seizoen en tijden
Zegen de jaarkrans van Uw goedheid Heer!
Waak over uw volk en behoud het in vrede
Door de gebeden van de Moeder van God
En wil ons redden!

(Troparian van 1 september, Begin van het Kerkelijk Jaar, Byzantijns Liturgikon)

Stychier – in Toon 1

Gij, Heer die in den beginne het heelal hebt geschapen
En ieder schepsel zijn eigen plaats gegeven hebt
Wil het werk van Uw handen niet verachten
Maar zie erbarmingsvol vanuit Uw hemel op deze wijstok
Doe hem naar Uw wil herleven
Wend af van hem alles wat verderf en vernietiging zaait
Want Gij zijn onze Herder, Bevrijder en Verlosser
Van U ontvangen wij barmhartige hulp en daden vol mededogen
En zo verheerlijken wij U, die onze Meester zijt.

(Stychier van 1 september, Orthodoxe dienst voor Behoud van de Schepping, hertaald uit het Engels)

Kondakion – in Toon 4

Gij, Schepper en Heerser der eeuwen
Die God van alles zijt
Boven alle zijn verheven is Uw wezen
Zegen van dit jaar de tijd
En red in uw oneindig erbarmen vol medelijden allen
Die U als enige Heer vereren en uitroepen vol huiver:
‘Bevrijder, schenk aan alle mensen
Een jaar dat goede vruchten draagt!”

(Kondakion van 1 september, Begin van het Byzantijns Kerkelijk Jaar)

Stychier – in Toon 6

Almachtige God, die alle dingen met wijsheid hebt geschapen
En ze behoudt en leidt met krachtige hand
Verleen welzijn en voorspoed aan heel uw Schepping
Opdat vijandige krachten haar geen schade brengen
Want Gij, Heer, hebt verordend dat de werken van Uw handen
Onwankelbaar zouden blijven tot het einde van de tijd
Immers, Gij sprak en zij ontstonden
Zij ontvangen Uw ontferming tot afweer van alle kwaad
En tot redding van het geslacht der mensen
die Uw boven alles geprezen Naam verheerlijken

(1 september, Orthodoxe dienst voor het Behoud van de Schepping)